Отчетно-изборно събрание на Дружеството на русистите в България (ДРБ), 8 юни 2019 г.

ПОКАНА
На редовно заседание на УС, проведено на 30 март 2019 г. бе насрочено Отчетно-изборно събрание на Дружеството на русистите в България (ДРБ) при следния
ДНЕВЕН РЕД
  1. Одобряване на списъка на редовните и новоприети членове.
  2. Отчет на Управителния съвет за дейността на ДРБ и освобождаване на членовете му от отговорност.
  3. Приемане на доклад за дейността на ДРБ съгласно изискванията на чл. 40 от ЗЮЛНЦ.
  4. Приемане на годишния финансов отчет и баланс.
  5. Приемане на насоки за дейността на ДРБ през 2019 г.
  6. Определяне на размера на членския внос за различните категории членове.
  7. Приемане на бюджета на ДРБ за 2019 г.
  8. Приемане на актуализирани правила за работата на ДРБ в обществена полза.
  9. Избор на председател на ДРБ и членове на УС.
Събранието ще се проведе на 08 юни 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на РКИЦ.
София, 7 май 2019 г.